Kedves Látogatónk!

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon felhasználói élmények fokozása érdekében sütiket (cookie) alkalmazunk, személyes adatait pedig az Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeljük. A honlap további böngészésével Ön hozzájárul a sütik használatához és személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztató alapján történő kezeléséhez.

Elállás

Elállási jog

1. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság jogosult elállni az általa kötött Szerződéstől abban az esetben, ha (i) a Termékek előállításához szükséges alapanyag a Társaság részére szállító partnerek által nem vagy nem a Társaság határidőben történő teljesítéséhez szükséges időben teljesítésre, továbbá (ii) abban az esetben, ha a Vásárló a megrendelt Termékeket a jelen ÁSZF 4.7 pontjában rögzített határidő alatt sem veszi át. 

2. Amennyiben a jelen ÁSZF 8.1 pontjában rögzített elállási jog gyakorlásának időpontjában a Vásárló a Termékek vételárát és a kiszállítás útján történő átvétel díját a Társaság részére már teljesítette, úgy a Társaság azt a jelen fejezetben foglaltak szerint köteles a részére hiánytalanul visszatéríteni. A Vásárló kifejezetten tudomásul és elfogadja, hogy amennyiben a Társaság elállására a jelen ÁSZF 4.7 pontjában rögzített okból kerül sor, úgy a Társaság jogosult vele szemben érvényesíteni a Futár általi, illetve a Társaság által történt eredménytelen kézbesítéssel összefüggésben felmerült költségeit, amelyet a Társaság – amennyiben a Vásárló a banki átutalás útján történő teljesítést választotta – jogosult a Vásárló részére visszatérítendő összegbe történő beszámítás útján érvényesíteni.

3. Fogyasztói Szerződés esetén a Fogyasztó jogosult a Társasággal megkötött szerződéstől a Termék átvételét követő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni. A hivatkozott elállási jog nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy a Fogyasztói Szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban gyakorolja a Fogyasztói Szerződés egyoldalú megszüntetésének jogát. A jelen fejezetben rögzített elállási jog nem érinti a Fogyasztó/Vásárló jelen ÁSZF 6. fejezetében érintett jogait. A Fogyasztót megillető elállási jog jelen fejezetben nem szabályozott kérdéseire a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

4. A Fogyasztó a jelen ÁSZF 8.3 pontjában meghatározott elállás jogát a Szerződéstől való elállásra vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja, amely nyilatkozatot a Társaság jelen ÁSZF 1.1 pontjában feltüntetett székhelyére postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként vagy elektronikus levelezési címére címezve küldhet meg a Társaság részére. A Fogyasztó elállásra vonatkozó nyilatkozatát határidőben teszi meg, ha az elállásra nyitva álló határidő utolsó napján a nyilatkozatot postára adja vagy elektronikus úton megküldi a Társaság részére. Kétség esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a nyilatkozatát a jelen fejezetben rögzítetteknek megfelelően tette meg. A Fogyasztó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát a Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltésével és Társaság részére történő kézbesítésével is teljesítheti.

5. A Fogyasztó a Fogyasztói Szerződéstől történő ellásra vonatkozó nyilatkozatának megtételét követő tizennégy napon belül köteles az átvett Terméket a Társaság részére a saját költségén visszajuttatni. A Terméket a Fogyasztó köteles – választása szerint – vagy a postai kézbesítés szabályainak megfelelő, regisztrált (ajánlott, tértivevényes) küldeményként a Társaság székhelyére címezve megküldeni vagy személyesen, a Társasággal előre egyeztett időpontban átadni a Társaság képviselőjének részére a Társaság székhelyén. Amennyiben a Termék méretei a postai kézbesítés lehetőségét kizárják, úgy a Társaság beleegyezése esetén a Társaság  a Terméket előre egyeztetett időpontban veszi át a Fogyasztótól, ellenkező esetben a Fogyasztó  Terméket a Fogyasztó futárszolgálat útján köteles eljuttatni a Társaság részére. Elállás esetén a Termék Társaság részére történő visszajuttatásának költségei a Fogyasztót terhelik.

6. A Társaság a Termék teljesített vételárát és a kiszállítás díját a Fogyasztó elállásra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy napon belül köteles hiánytalanul visszatéríteni a Fogyasztó részére. E körben a Társaság felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a Társaság mindaddig jogosult a Fogyasztó által részére teljesített összeg visszatartása, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). Nem illeti meg a Társaságot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Társaság nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

7. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Termék visszavétele esetén köteles megtéríteni a Társaság részére a Termékben beállott valamennyi kárt, amely nem a Termék rendeltetésszerű használata körében következett be. A Társaság jogosult megtagadni a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Társaság részére (ideértve különösen, de ne kizárólag, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően, illetve a Fogyasztónak felróható okból keletkezett). A Társaság jogosult megtagadni a Terméke átvételét abban az esetben is, ha az oly módon kerül részére kézbesítésre, amely kézbesítési mód folytán a Társaságra önként nem vállalt fizetési kötelezettség hárulna.

8. A Társaság a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, azzal, hogy a Fogyasztó kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Társaság részére készpénzben történő fizetés esetén a Társaság a visszajáró összeget a Fogyasztó által írásban megjelölt bankszámlára történő banki átutalás útján teljesítse. A Társaság a Fogyasztó kifejezett beleegyezése esetén a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelhet.